Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego to typ umowy najmu, który zapewnia właścicielowi dodatkową ochronę przed nieuczciwymi lokatorami, którzy nie chcą opuścić lokalu pomimo zakończenia stosunku najmu.

Do skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego konieczne jest spełnienie kilku przesłanek:

Notariusz sporządza oświadczenie o poddaniu się egzekucji po okazaniu podpisanej przez obie strony umowy najmu oraz załączników przedłożonych przez najemcę.

Do sporządzenia oświadczenia wymagana jest wyłącznie obecność najemcy. Wynajmujący nie musi przychodzić do notariusza.

Najemca nie chce się wyprowadzić, co dalej?

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżni lokalu będącego przedmiotem umowy, wynajmujący wezwie go do opróżnienia lokalu, w drodze pisemnego żądania opróżnienia lokalu (opatrzonego notarialnie poświadczonym podpisem wynajmującego).

W żądaniu, o którym mowa powyżej Wynajmujący wskaże w szczególności:

W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu 7 dni (tzn. jeżeli najemca nadal nie opuścił lokalu) wynajmujący może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny - oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Z aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności można udać się do komornika, który na podstawie wniosku przeprowadzi postępowanie skutkujące eksmisją najemcy do wskazanego przez niego wcześniej lokalu.

Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Tak, ale oświadczenie, w którym wskaże adres, pod który ewentualnie się przeprowadzi musi wskazywać adres na terytorium Polski. W przeciwnym razie komornik nie będzie mógł przeprowadzić eksmisji.

Ile kosztuje umowa najmu okazjonalnego?

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego jest bezpłatne, jest to umowa, którą zawierają między sobą właściciel lokalu i najemca. Jedynie oświadczenie o poddaniu się egzekucji najemcy w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego wymaga formy aktu notarialnego. Taksa notarialna za sporządzenie takiego oświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 roku taksa notarialna wynosi zatem 349 zł netto, należy do niej doliczyć podatek VAT i koszt wypisu.

Kto płaci za najem okazjonalny?

Strony muszą same postanowić kto ponosi koszt sporządzenia oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji. Kwestia ta nie jest uregulowana w przepisach. Popularne jest ponoszenie kosztów sporządzenia oświadczenia po połowie przez najemcę i wynajmującego.