Zakres czynności

Informacja

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Informacje dotyczące dokonywanej czynności notarialnej udzielane są przez notariuszy bezpłatnie.

Kancelaria Notarialna Anny Wawszczak oferuje pełen zakres czynności notarialnych świadczonych zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Poniżej prezentujemy przykłady najczęściej dokonywanych przez notariusza czynności.

Nieruchomości

 • Umowy dotyczące lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, działek zabudowanych i niezabudowanych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym między innymi:
  • najem okazjonalny
  • umowy przedwstępne
  • umowy sprzedaży
  • umowy darowizny
  • umowy zamiany
  • umowy dożywocia
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy deweloperskie
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • umowy warunkowe i umowy przeniesienia własności
  • umowy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną nieruchomość
 • Hipoteki
 • Służebności

Sprawy majątkowe małżeńskie

 • Umowy rozdzielności majątkowej, intercyza
 • Umowy o podział majątku wspólnego

Sprawy dotyczące dziedziczenia

 • Testamenty
 • Oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • Protokoły dziedziczenia
 • Akty poświadczenia dziedziczenia
 • Umowy o dział spadku
 • Umowy zrzeczenia się dziedziczenia

Poświadczenia

 • Własnoręczności podpisu (poświadczenie podpisu i wzór podpisu)
 • Zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • Daty okazania dokumentu (data pewna)
 • Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Spółki i przedsiębiorcy

 • Umowy i akty założycielskie spółek
 • Protokoły zgromadzeń wspólników
 • Zmiany umowy spółki
 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 • Poświadczenie własnoręczności podpisu pod umową zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Pozostałe

 • Oświadczenia o poddaniu się egzekucji, między innymi do umowy najmu okazjonalnego
 • Pełnomocnictwa
 • Depozyt notarialny
 • Protokoły niestawiennictwa
 • Statut fundacji
 • Poświadczenie podpisów pod umową zbycia praw do ogródka działkowego - działki ROD
 • Poświadczenie podpisów pod zgodą na wyjazd dziecka zagranicę
 • Protokoły z różnych czynności, np. z otwarcie strony internetowej, z otwarcia SMS