Dokumenty

Informacja

Do dokonania czynności w kancelarii notarialnej konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu). W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnistwa.

Sporządzenie każdej czynności wymaga wskazania danych osób uczestniczących w transakcji:

Dodatkowe dokumenty

Informacja

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do transakcji można ustalić podczas kontaktu z kancelarią - telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza lub osobiście w kancelarii przy ul. Spychalskiego 13 w Opolu.

Przykładowe dokumenty niezbędne do sporządzenia najczęstszych umów:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • numer księgi wieczystej lokalu
 • podstawa nabycia lokalu przez Sprzedającego (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski, potwierdzające że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości, potwierdzające brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal
 • ustalenia stron dotyczące transakcji, tzn. cena, sposób płatności (gotówka, przelew, depozyt notarialny), numer rachunku bankowego Sprzedającego, termin wydania lokalu w posiadanie Kupującego
 • jeżeli mieszkanie jest obciążone hipoteką dodatkowo zaświadczenie banku wskazujące aktualne saldo zadłużenia, numer rachunku technicznego do spłaty oraz promesę banku na zwolnienie zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu
 • jeżeli zakup finansowany będzie ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego dodatkowo zaświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym oraz umowa kredytowa do wglądu w zakresie warunków uruchomienia kredytu
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu oraz zawierające informację, że nie występują zaległości w opłatach związanych z lokalem
 • numer księgi wieczystej, o ile jest prowadzona dla przedmiotowego prawa
 • podstawa nabycia przez Sprzedającego (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • ustalenia stron dot. transakcji - cena, sposób płatności (gotówka, przelew, depozyt notarialny), numer rachunku bankowego Sprzedającego, termin wydania lokalu w posiadanie Kupującego
 • jeżeli mieszkanie jest obciążone hipoteką dodatkowo zaświadczenie banku wskazujące aktualne saldo zadłużenia, numer rachunku technicznego do spłaty oraz promesę banku na zwolnienie zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu
 • jeżeli zakup finansowany będzie ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego dodatkowo zaświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym oraz umowa kredytowa do wglądu w zakresie warunków uruchomienia kredytu
Umowa sprzedaży działki
 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • podstawa nabycia nieruchomości przez Sprzedającego (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
 • wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości (w szczególnych przypadkach dodatkowo potrzebny będzie wyrys z mapy ewidencyjnej)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • jeżeli działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym dodatkowo zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • ustalenia stron dot. transakcji - cena, sposób płatności (gotówka, przelew, depozyt notarialny), numer rachunku bankowego Sprzedającego, termin wydania nieruchomości w posiadanie Kupującego
 • jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką dodatkowo zaświadczenie banku wskazujące aktualne saldo zadłużenia, numer rachunku technicznego do spłaty oraz promesę banku na zwolnienie zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu
 • jeżeli zakup finansowany będzie ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego dodatkowo zaświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym oraz umowa kredytowa do wglądu w zakresie warunków uruchomienia kredytu
Darowizna lokalu mieszkalnego
 • numer księgi wieczystej lokalu
 • podstawa nabycia lokalu przez Darczyńcę (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu
 • numer księgi wieczystej, o ile jest prowadzona dla przedmiotowego prawa
 • podstawa nabycia przez Darczyńcę (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
Darowizna działki
 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • podstawa nabycia nieruchomości przez Darczyńcę (np. akt notarialny, postanowienie sądu)
 • wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości (w szczególnych przypadkach dodatkowo potrzebny będzie wyrys z mapy ewidencyjnej)
Postępowanie spadkowe
 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, o ile został sporządzony
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców np. akt małżeństwa osoby zmarłej i jej małżonka, akty urodzenia dzieci, a w przypadku, gdy dzieci zmieniły nazwisko akt małżeństwa zamiast aktu urodzenia
 • dokument potwierdzający numer pesel zmarłego (dowód osobisty z obciętym rogiem lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski dotyczące numeru pesel zmarłego)

Jeżeli przedmiot umowy (np. nieruchomość) został nabyty między innymi w drodze dziedziczenia (bez ograniczenia czasowego) lub zapisu windykacyjnego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 1 stycznia 2007 roku) notariusz może dokonać jego zbycia lub obciążenia wyłącznie po przedłożeniu przez stronę zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn tj. potwierdzającego, że nabycie było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W umowie należy określić wartość rynkową przedmiotu umowy (np. nieruchomości). W tym celu nie jest wymagane sporządzenie żadnego dokumentu (np. operatu), najłatwiej porównać ceny podobnych nieruchomości (biorąc pod uwagę położenie, wielkość, stan techniczny) w serwisach internetowych z ogłoszeniami sprzedaży.